Západní vstup Zoo Praha / West Entrance Zoo Prague

hh11

ACCamera3

ACCamera HH2

Snímek obrazovky 2015-11-17 v 12.35.45 Snímek obrazovky 2015-11-17 v 12.36.30 Snímek obrazovky 2015-11-17 v 12.36.57 Snímek obrazovky 2015-11-17 v 12.37.36 Snímek obrazovky 2015-11-17 v 12.37.55

Západní vstup ZOO Praha, Praha 8 – Troja

Klient: školní práce, ČVUT Praha
Místo: Praha
Rok: 2012
Investice: cca. 8 000 000Kč
Status: studie

Cílem celého projektu byla co možná největší propojenost a návaznost na okolní nábřežní terén a jeho atmosféru. Tvar budovy vychází z původního tvaru svažitosti terénu, kdy zrcadlí do prostoru zaniklý terénní ostroh na protipovodňovém valu a inklinuje k přírodnímu amfiteátru směrem do zoo.
Objekt se snaží být sensitivní k místu, podpořit detaily ve vnímání přicházejících návštěvníků, zdůraznit, či snad vyvolat, zájem o prozkoumání , vlákání a navštívení areálu. Být neuchopitelný, nemít žádný pevný bod, působit jinak ze všech stran, lehce, ale zároveň ochranářsky. Jako hnízdo.
Pro zaujetí a vlákání návštěvníků slouží horizontální trychtýřovitý zářez v hmotě domu směrem od řeky, který vytváří komunikační koridor z nábřeží do areálu. Zářez je ještě více podpořen prosklením ploch upnutých k němu, kdy přicházející návštěvník může vidět na dění, dějový šum, uvnitř a mít tak určitou představu , upoutávku dovnitř. Funkční skladba prostor se snaží působit jasně, intuitivně, empaticky k přírodě, využít co terén a příroda nabízí, a ochránit se před jejími nepříznivými vlivy. Zároveň se snaží navrhovat podle principu „nejméně energie spotřebuje objekt, který se nepostaví“, řídit se spíše principem méně je více. Fasáda objektu reflektuje a dotváří konceptuální vlastnosti domu-vyvolat průzkum, zájem, působit lehce, ochranářsky, podpořit vnímání detailů, vytvořit vizuální dějový šum, šum světla, průzory a škvíry … a zároveň působit jako vizuální bariéra pro technickou podporu domu-fotovoltaické panely a ostatní technické vybavení na střeše.


West entrance to Prague ZOO, Prague 8 – Troja

Client: CTU in Prague
Place: Prague
Year: 2012
Investment: cca. 8 000 000Kč (320k USD)
Status: study

The aim of the project was the greatest possible coherence and continuity of the surrounding riverside landscape and atmosphere of the place there. The shape of the building is based on the original shape of the sloping terrain, that mirror into space extinct field promontory on flood embankment and tends to the natural amphitheater towards the zoo.
The building tries to be sensitive to the place, to support the details in the perception of incoming visitors, stress or perhaps provoke keen on exploring, luring and visiting the area. Be elusive, have no fixed point, act differently from all sides lightly, but protectively. As a nest.
For attracting and luring visitors used horizontal funnel-shaped notch in the mass of the house away from the river, which creates communication corridor from the waterfront to the area. The notch is further supported glazing surfaces clamped to him when arriving visitor can see in action, action noise inside and have some idea, the trailer inside. The functional structure of space trying to act clearly, intuitively, with empathy for nature, landscape and take advantage of what nature has to offer, and protect ourselves from its negative influences. While trying to design according to the principle of „the least energy consumed an object that does not stand up,“ follow the principle rather less is more. The facade of the building reflects and creates conceptual features house-page survey, interest, act lightly, protectively, to promote the perception of details, create a visual narrative noise, noise, lights, visors and cranny … and also act as a visual barrier-house technical support photovoltaic panels and other technical equipment on the roof.Komentáře nejsou povoleny.