▪ Architektonické a konstrukční návrhy, staveb, interiérů, veřejných prostorů, design a grafika

▪ Celkové projektové zpracování zakázky na vysoké architektonické a konstrukční úrovni, od studií, dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby až po technické řešení detailů a odborný dohled při realizaci

▪ Komunikace s úřady

▪ Výběr dodavatelů stavebních prací, konstrukcí a materiálů

▪ Inženýrská činnost

▪ Zpracování investičních záměrů jako podkladu pro zajištění financování stavebních projektů

▪ Výběr a zprostředkování dodávky uměleckých děl

 

Jak to funguje?

Při setkání si s klientem stanovíme předmět projektu, povídáme si o individuálních potřebách a požadavcích na projekt, o způsobu života, životních prioritách a vkusu. Zaměřujeme se na konstrukční a stavební možnosti, historickou návaznost místa. Následně vznikají první skici, návrhy a koncepty řešení, které jsou dále rozvíjeny v profesionální architektonické, projektové a realizační rovině…

 

▪Architectural and engineering designs of buildings, interiors, public spaces, design and graphics

▪ Complex project contract for processing at high architectural and design level, ranging from study to technical detail solution and expert supervision during implementation

▪ Selection of building suppliers, structures and materials

▪ Engineering

▪ Processing of investment plans as a basis for securing funding for construction projects

▪ Selecting and arranging of art pieces

How does it work?

At the meeting with a client we determine the object of the project, we talk about their individual needs and requirements of the project, a way of life, life priorities and styles. We focus on the design and construction options, the historical continuity of the place. Subsequently I form the first sketches, models, design concepts and solutions which are further developed in professional architectural, design, implementation design and building details.