Namesti V Podbabě / Podbaba Square

ACCamera02 ACCamera03 ACCamera09 Snímek obrazovky 2015-11-14 v 21.33.54Náměstí v Podbabě, Praha 6 – Dejvice

Klient: školní práce, ČVUT Praha
Místo: Praha
Rok: 2012
Investice: cca. 60 000 000Kč
Status: studie

Cílem celého projektu bylo vytvoření příjemného městského prostoru, reagujícího především na významnou stavební dominantu hotelu. Návrh tuto skutečnost reflektuje a reaguje na ní předně vytvořením dostatečného reprezentačního předprostoru před hotelem, s podpořením nástupu do hotelu a řešením parkování v místě náměstí, kdy povrchové parkovací plochy jsou nahrazeny podzemními garážemi. Prostor je celkově pojatý jako zklidněná zelená plocha, s okrasnou zelení, kdy je kladen důraz na to, aby místo působilo sensitivně a tvořilo silnou defenzivní barieru proti výraznému transitu, který direktivně a hlavně negativně zatěžuje dané území. Komunikační pruhy na pravé straně směrem z Dejvic proto zůstaly na svém místě, stejně tak, jako nedávno zbudovaná tramvajová trať z Dejvic na Podbabu a úpravy se tak soustředili na levou stranu v prostoru před hotelem. Komunikace zde byla narovnána a přilnuta k tramvajové trati, čímž vzniknul nově nájezd k hotelu s parkovacím prostorem pro autobusy, předjezdem s parkováním pro taxislužbu a parkovou okrasnou plochou pro zvýraznění vstupu do hotelu. Analogicky prává strana souvisí s levou v duchu dané osové souměrnosti náměstí, a tak vjezd do podzemních garáží pod nově vytvořeným předprostorem hotelu, je umístěný jako parkovací stání na pravé, jihovýchodní straně náměstí. Povrchy náměstí jsou navrženy tak, aby celý prostor sjednotily a podpořily vnímání jednotlivých funkcí k nim určených. Proto chodníky mají kamennou dlažbu s menších kostek, předjezdový pruh před hotelem a parkovací pruhy z větších kostek a místa pro zastavení taxi z betonové dlažby. Vysoká zeleň je řešena ve třech oblastech tak, aby osově zvýraznila prostor náměstí, a dále vizuálně náměstí na severu v místě zúžení uzavřela. Tyto tři oblasti zeleně také zvýrazňují střední, vertikální, dominantní část hotelu, která je tak vklíněna mezi vysokou zeleň. Nízká okrasná zeleň pak horizontálně navádí k hotelu.


Podpaba Square, Prague 6 – Dejvice

Client: CTU in Prague
Place: Prague
Year: 2012
Investment: cca. 60 000 000Kč (2.5 Million USD)
Status: study

The aim of the project was to create a pleasant urban space, reacting primarily to a significant landmark of the hotel building. Proposal reflects this situation and respond to it in the first place by creating an adequate presentable space in the front of the hotel, with encouraging entry into the hotel and resolving parking plaza where the surface parking areas are replaced with underground parking. Space is generally conceived as a calm green area, with ornamental foliage, where the emphasis is placed on that site seemed sensitive, and formed a strong defensive barrier against a significant transit that directively and mainly burdens the negative territory. Traffic lanes on the right side in the direction of Dejvice therefore remain in place, as well as the recently erected a tram line from Dejvice Podbaba and adjustments are so focused on the left side in front of the hotel. Communications there was straightened and adhered to the tram line, which originated a new ramp to the hotel with a parking space for buses, parking places for taxi and ornamental park area to highlight the entrance to the hotel. Analogously rights of the parties associated with the left, in the spirit of the axis of symmetry of the square, so the entrance to the underground garage beneath the newly created front space of the hotel, is located in a parking space on the right, south side of the square. Square surfaces are designed to unite the entire space and to promote the perception of the individual functions designated to them. Therefore, the sidewalks are flagstones with small cubes taxi lane in front of the hotel and parking lanes from larger stone cubes and place for stop a taxi from the concrete pavement. High foliage is solved in three areas so as to axially highlighted area of ​​the square,visually in the north at the constriction concluded. These three areas of greenery also highlight the middle, vertical, the dominant part of the hotel which is then sandwiched between the high greenery. Low ornamental foliage then guides horizontally to the hotel.

 Komentáře nejsou povoleny.