Rezidenční dům Baranova / Baranova Apartment House

CERTOVSKY6
CERTOVSKY10

CERTOVSKYPOSTER5Snímek obrazovky 2015-11-14 v 20.53.23Snímek obrazovky 2015-11-14 v 20.53.34Snímek obrazovky 2015-11-14 v 20.53.54

Bytový dům Baranova, Žižkov, Praha 3

Klient: školní práce, ČVUT Praha
Místo: Praha
Rok: 2010
Investice: cca. 60 000 000Kč
Status: studie

Nachází se na obdelníkové koncové uliční parcele v oblasti žižkova v mírném severně orientovaném svahu. Tyto aspekty byly klíčové pro návrh celého objektu. Hmotově je dům koncipován do tvaru písmene „L“ pro co nejvetšího využití plochy pozemku a vytvoření určitého vnitřního tichého bloku, který je pro tuto oblast typický. Spád pozemku návrh využívá ve svůj prospěch, nejde proti němu, využití je docíleno výškovým posunutím pater jednotlivých hmot uzavírající vnitřní blok o půl patra. Z této myšlenky vychází i umístění schodiště a komunikačního uzlu do místa prolínání těchto hmot. Fasáda objektu reaguje na koncové umístění v uliční zástavbě, kterou se snaží jistým způsobem rozehrát jak konstrukčním řešením-různě prolamovaným profilem zdiva a balkonů, tak různě se střídajícími okny. Konstrukčně je objekt řešen jako podélný stěnový s rozpětím 6 a 7 metrů. Dispoziční řešení jednotlivých pater je vyřešeno tak, že na vstupním podlaží je umístěn komerční prostor a dále v ostatních patrech objektu jsou umístěny bytové jednotky, čtyři na každém patře. Jeden byt 1kk a tři byty 3kk o výměrách 48m2 a 90m2. Parter dodržuje stávající chodník, který vede podél severní strany objektu a pod hmotou vystupující na sever.


Apartment house Baranova, Žižkov, Prague 3

Client: CTU in Prague
Place: Prague
Year: 2010
Investment: cca. 60 000 000Kč (2.5Million USD)
Status: study

It is located on a rectangular plot at the end of street in Zizkov in a slack north-facing slope. These aspects are the key for the design of the entire building. Mass house is designed in the shape of the letter „L“ to maximize the area of land and create a certain inner quiet block, which is typical for the region. The slope of the land uses proposal in its favor, not against him, utilization is achieved by moving the height levels of individual materials enclosing a block of six floors. From this idea and location based stairway and a communication node in place of blending these materials. The facade of the building reacts to the final location in the street area, which is trying in some way to play out the design of the different-profile perforated walls and balconies, and various alternating windows. The building is designed as a longitudinal wall with a wingspan of 6 and 7 meters. The layout of individual floors is solved so that the entrance floor is located commercial space, as well as the other floors of the building are housing units, four on each floor. One times 1kk apartment three times 3kk apartments with areas of 48 sqm and 90 sqm. Parter follows the existing walkway that runs along the north side of the building under a mass protruding north.Komentáře nejsou povoleny.